Auto van de zaak

 

ZZP'er Boekhouding kan u de voor én nadelen uitleggen van de auto op de zaak zetten.

 

De voordelen:

 • U kunt afschrijven op uw auto (en zodoende uw winst drukken voor de belasting).
 • Parkeergeld wordt door de zaak betaald.
 • De verzekering wordt door de zaak betaald.
 • Het onderhoud van de auto wordt door de zaak betaald.
 • De wegenbelasting wordt door de zaak betaald.
 • De brandstof (ook op vakantie) wordt door de zaak betaald.

De nadelen:

 • De bijtelling bij de winst van (0%, 14%, 20% of) maximaal 25% van de cataloguswaarde van de auto. Indien er geen privé auto in het bezit is, dan moet er aan de hand van de kilometerregistratie worden bewezen dat er niet meer dan 500 kilometer privé is gereden in het boekjaar
 • Bij een nieuwe auto is het meestal voordeliger om de auto op de zaak te zetten. Het maakt dan niet uit of de auto gekocht wordt of geleased. De betaalde omzetbelasting krijg je dan direct retour en er kan worden afgeschreven over een hoog bedrag.
 • Als je een oudere auto koopt dan moet je per jaar (maximaal) 25% van de originele catalogusprijs van de auto bijtellen, maar je mag maar afschrijven over de huidige (lager dan de catalogusprijs) dag waarde van de auto.
 • Indien je de auto privé houdt, dan mag je alle zakelijk gereden kilometers á € 0,19 declareren bij je eigen onderneming. Tevens mag je 75% van de BTW op brandstof en onderhoudskosten aftrekken, indien je meer dan 10% van al je kilometers voor de zaak maakt. Dit drukt dus je winst voor belasting naar beneden.

Je zult goed de voor- en nadelen moeten afwegen alvorens over te gaan tot de auto van de zaak.

De belastingdienst is wel voorstander van de auto van de zaak. In hun ogen ben je dan al een "echtere" ondernemer, omdat je investeringen pleegt in je eigen bedrijf.

 

Mocht je vragen hebben omtrent de auto van de zaak, neem dan contact met ons op.

 

ZZP'er Boekhouding: de boekhouder die altijd klaar staat voor zzp'ers!

Wat moet je verplicht vermelden op je facturen?

 De Belastingdienst eist dat je de volgende standaard items verplicht vermeld op je facturen:

1.     Je bedrijfsnaam

2.     Je bedrijfsadres

3.     Je BTW-nummer

4.     Je Kamer van Koophandelnummer

5.     De datum waarop de factuur wordt verstuurd

6.     Een opeenvolgend factuurnummer (500, 501, 502 enzovoorts)

7.     De uren die je gewerkt hebt of de afgesproken prijs

8.     Het BTW bedrag

 

 

Er zijn nog enkele speciale gevallen die ook vermeld moeten worden indien van toepassing:

 • In geval van vrijstelling van BTW
 • Bij verlegging van de BTW
 • Bij toepassing van de margeregeling een vermelding van de toepasselijkheid van deze regeling
 • Bij een intracommunautaire levering waarop het 0% tarief van toepassing is

 

Als één of meer van bovenstaande onderdelen niet op de factuur vermeld staan, dan kan de Belastingdienst stellen dat het geen officiële factuur is en zodoende er bijvoorbeeld geen BTW afgetrokken mag worden.

 

ZZP'er Boekhouding: de boekhouder die altijd klaar staat voor zzp'ers!

VAR

ZZP'er Boekhouding legt uit:

De VAR bestaat per 1 mei 2016 niet meer.

De nieuwe manier om je opdrachtgever te vrijwaren van het betalen van loonheffingen is modelovereenkomsten.

 

 

Wat is een VAR? (Ook vaak een VAR verklaring genoemd.)

 • Een VAR is een Verklaring ArbeidsRelatie.

U kunt de VAR aanvragen bij de Belastingdienst, dit duurt gemiddeld vijf tot tien werkdagen. 

U kunt alleen een VAR aanvragen voor de werkzaamheden zoals vermeld op uw uittreksel Kamer van Koophandel. Hiermee wordt bedoeld dat als op uw uittreksel van de Kamer van Koophandel vermeld staat dat uw werkzaamheden bestaan uit laswerkzaamheden, u geen VAR kunt aanvragen als bijvoorbeeld IT specialist. 

Een B.V., N.V., VOF en Maatschap kunnen geen VAR aanvragen. 

De DGA (Directeur Groot Aandeelhouder) van een B.V. kan als enige wel een VAR aanvragen.

Er zijn vier soorten VAR's:

 1. Inkomsten uit dienstbetrekking. Met deze VAR ben je gewoon in loondienst bij de opdrachtgever en moet de opdrachtgever premie en loonbelasting afdragen.
 2. Resultaten uit overige werkzaamheden (ROW). Deze verklaring is voor tweëerlei uitleg vatbaar en zodoende moet de opdrachtgever zelf bepalen of er sprake is van een dienstbetrekking (en zodoende loonbelasting en premies inhouden) of niet.
 3. Werkzaamheden voor rekening en risico van uw vennootschap (DGA). Dit is de VAR DGA, waarmee de eigenaar van de B.V. verklaart dat de B.V. alle loonbelasting en premies betaald.
 4. Winst uit onderneming (WUO). (Dit is de VAR die het meest gebruikt wordt door ZZP'ers).

De VAR is maximaal 1 jaar geldig en loopt af op 31 december van enig jaar.

Tegenwoordig is het mogelijk om de VAR automatisch te verkrijgen. 

Dit kan als u aan de volgende vier voorwaarden voldoet:

 1. U heeft de afgelopen drie jaar een VAR aangevraagd.
 2. U heeft iedere keer een VAR voor hetzelfde soort werk aangevraagd.
 3. U heeft telkens eenzelfde verklaring van de Belastingdienst gekregen.
 4. De VAR is in de tussentijd niet herzien.

Indien u aan alle vier bovenstaande voorwaarden voldoet, dan zou u halverwege september automatisch een VAR voor het komende kalenderjaar moeten ontvangen. Indien u niet automatisch de VAR krijgt dan kunt u deze vanaf 1 september aanvragen bij de Belastingdienst.

Indien u meer dan 1225 uur per jaar in uw eigen bedrijf werkt, dan is de VAR WUO de gunstige verklaring om te ontvangen. Want dan heeft u recht op zelfstandigenaftrek, gedurende de eerste drie jaar recht op startersaftrek en een winstvrijstelling van 14% op uw jaarlijkse winst. Tevens mogen alle beroepsmatig gemaakte kosten van uw winst worden afgetrokken. Bijvoorbeeld auto van de zaakwerkkleding, vakliteratuur, telefoonkosten enzovoorts.

Wat is het doel van de VAR (WUO) voor de ZZP'er?

Het doel van een VAR is vaststellen dat u niet in loondienst bent bij uw opdrachtgever. 

Zodoende is uw opdrachtgever er van verzekerd dat hij niet aansprakelijk wordt gesteld voor niet betaalde premies volksverzekeringen en loonbelasting.

Met de VAR verklaart u dat u zorgt voor de afdracht van belastingen en premies.

Uw opdrachtgever zal u verzoeken om een kopie van uw VAR en een kopie van uw identiteitsbewijs voor zijn administratie.

Deze heeft hij nodig om aan te tonen aan de Belastingdienst dat hij zaken heeft gedaan met een zelfstandig bedrijf.

Wanneer krijgt u de VAR WUO van de Belastingdienst?

De Belastingdienst bepaalt dit aan de hand van de volgende criteria:

 • Bent u verplicht om aanwijzingen van uw opdrachtgever op te volgen?
 • Krijgt u doorbetaald als u ziek bent of op vakantie?
 • Hoeveel klanten heeft uw bedrijf?
 • Hoe zelfstandig is uw bedrijf?
 • Hoeveel tijd en geld steekt u in uw onderneming?
 • Loopt u ondernemersrisico?
 • Bent u aansprakelijk voor alle schulden van de onderneming?
 • Beschikt u over kapitaal in de vorm van geld en/of goederen?
 • Maakt u reclame voor uw bedrijf?
 • Maakt uw bedrijf winst?

Nadelen van een ZZP'er ten opzichte van iemand in loondienst.

 1. Het bijhouden van een administratie.
 2. Het versturen van facturen.
 3. Het niet verzekerd zijn voor werknemersverzekeringen (WW, WIA, ZW).
 4. De wettelijke termijn van acht dagen (colportagewet) bedenktijd is niet van toepassing op een bedrijf (u dus).
 5. Het bewaren van alle administratieve stukken.
 6. U moet aangifte inkomstenbelasting doen en op deze manier achteraf belasting betalen.
 7. Jezelf moeten verzekeren voor bijvoorbeeld een ongevallenverzekering of een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

ZZP'er Boekhouding: de boekhouder die altijd klaar staat voor zzp'ers!

Algemene voorwaarden van toepassing op de opdrachten verleend aan:
Administratiekantoor van Riet of ZZP'er Boekhouding

Escherstraat 19
3335 DC te Zwijndrecht
hierna te noemen opdrachtnemer.

Artikel 1 ALGEMEEN
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.
2. Opdrachtnemer: het kantoor dat de opdracht heeft aanvaard;
3. Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door opdrachtnemer uit anderen hoofde worden verricht. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord en omvat in elk geval de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging;
4. Bescheiden: alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde goederen en gegevens, waaronder stukken of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer vervaardigde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers.

Artikel 2 TOEPASSELIJKHEID
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke door opdrachtnemer worden aangegaan. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts geldig indien ze door opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3 AANVANG EN DUUR VAN DE OVEREENKOMST
1. De overeenkomst komt eerst tot stand en vangt aan op het moment dat de door opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door opdrachtnemer retour is ontvangen en ondertekend (of de betaling voor de opdracht is ontvangen en er mag worden aangenomen dat de opdrachtgever alle informatie op onze website heeft gelezen. Inclusief deze Algemene Voorwaarden). De bevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekte informatie. De bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
2. Het staat opdrachtnemer vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen.
3. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

Artikel 4 GEGEVENS OPDRACHTGEVER
1. Opdrachtgever is gehouden alle bescheiden, welke opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, alsmede alle overige informatie die voor de uitvoering of voltooiing van de opdracht relevant is, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van opdrachtnemer te stellen.
2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voorvloeit.
3. Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat opdrachtgever aan de in het eerste en tweede lid genoemde verplichting heeft voldaan.
4. Indien en voor zover opdrachtgever zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden, behoudens het bepaalde onder artikel 15, aan deze geretourneerd.
5. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende schade van de opdrachtnemer, de door hem gemaakte extra kosten en diens extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 5 UITVOERING OPDRACHT
1. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke personen de verleende opdracht wordt uitgevoerd.
2. Opdrachtnemer heeft het recht om bepaalde werkzaamheden, zonder kennisgeving aan opdrachtgever, te laten verrichten door een door de opdrachtnemer aan te wijzen derde, indien dit naar het oordeel van de opdrachtnemer wenselijk is met het oog op een adequate uitvoering van de opdracht. Indien dit redelijkerwijs mogelijk en noodzakelijk is, zal de opdrachtnemer met de opdrachtgever over het inschakelen van derden van tevoren overleg plegen.
3. Opdrachtnemer kan eerst meer werkzaamheden verrichten en aan opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe de opdracht is verstrekt indien opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend, tenzij deze werkzaamheden voortvloeien uit de onder artikel 4 lid 5 bedoelde omstandigheden.
4. Opdrachtnemer voert de opdracht uit in overeenstemming met de toepasselijke (beroeps)regelgeving en hetgeen bij of krachtens de wet van hem wordt geëist. De opdrachtgever respecteert de daaruit voor opdrachtnemer voortvloeiende verplichtingen steeds volledig.
5. De opdrachtnemer zal bij de keuze van in te schakelen derden de nodige zorg betrachten, maar is voor eventuele fouten van derden niet aansprakelijk.

Artikel 6 GEHEIMHOUDING EN EXCLUSIVITEIT
1. Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding tegenover derden van alle van opdrachtgever verkregen bescheiden en informatie van vertrouwelijke aard, tenzij de opdrachtnemer op grond van toepasselijke wetgeving een informatieplicht heeft.
2. Opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie die aan hem door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld, aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een, civiele- of strafprocedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.
3. Tenzij daartoe door opdrachtnemer voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van opdrachtnemer, die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken. De opdrachtgever zal er tevens voor zorg dragen dat derden niet van de in de vorige zin bedoelde inhoud kennis kunnen nemen.
4. Opdrachtnemer zal zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hem ingeschakelde derden.
5. Opdrachtnemer is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele opdrachtgevers, aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden.

Artikel 7 INTELLECTUELE EIGENDOM
1. Opdrachtnemer blijft eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten c.q. behoudt zich alle rechten voor die voortvloeien uit zijn werkzaamheden en die waarvan hij tijdens zijn werkzaamheden gebruik maakt, zoals maar niet beperkt tot auteursrechten.
2. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen computerprogramma's, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten, templates, macro's en andere geestesproducten al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
3. Het is opdrachtgever niet toegestaan die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van opdrachtnemer.

Artikel 8 OVERMACHT
1. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.
2. Indien opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen tengevolge van overmacht, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.
3. Opdrachtgever heeft het recht, in geval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen.

Artikel 9 HONORARIUM
1. Opdrachtnemer heeft vóór de aanvang van de werkzaamheden en tussentijds het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot op het moment dat opdrachtgever een voorschot voor de te verrichten werkzaamheden heeft betaald aan opdrachtnemer, dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.
2. Het honorarium van opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.
3. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt.
4. Het honorarium van opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt per maand, per kwartaal, per jaar of na volbrenging van de werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt. Normaliter word het honorarium bij vooruitbetaling voldaan, tenzij hierover schriftelijk andere afspraken worden gemaakt. Over alle door opdrachtgever en opdrachtnemer verschuldigde bedragen wordt de omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht.

Artikel 10 BETALING
1. Betaling door opdrachtgever van de aan de opdrachtnemer verschuldigde bedragen dient, zonder dat de opdrachtgever recht heeft op enige aftrek, korting of verrekening, te geschieden binnen de gegeven betalingstermijn. Bij een afgesproken jaarprijs gaat het om één termijnbetalingen welke vooraf voldaan moet worden. Bij een maandprijs moet ieder van de twaalf termijnen vooraf voldaan worden. Bij (extra) schriftelijk overeen gekomen werkzaamheden op uurbasis , dient, zonder dat de opdrachtgever recht heeft op enige aftrek, korting of verrekening, te geschieden binnen de gegeven betalingstermijn, doch in geen geval later dan 30 dagen na de factuurdatum. Betaling dient te geschieden in Nederlandse valuta door middel van overmaking van het verschuldigde op de door de opdrachtnemer op te geven bankrekening. De dag van betaling is de dag van bijschrijving van het verschuldigde op de rekening van de opdrachtnemer.
2. Indien de opdrachtgever niet binnen de gegeven betalingstermijn of, als geen betalingstermijn is overeengekomen, niet binnen 30 dagen na de factuurdatum heeft betaald, is de opdrachtnemer na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum, direct de wettelijke rente (ex artikel 6:119 of indien toepasselijk 119a van het Burgerlijk Wetboek) verschuldigd tot aan de dag der voldoening.
3. Indien de opdrachtgever niet binnen de onder het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is de opdrachtgever buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ter hoogte van 15% van de hoofdsom. Indien de opdrachtnemer hogere kosten dient te maken ter incasso van haar vordering, komen deze eveneens voor rekening van de opdrachtgever.
4. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag, eventueel vermeerderd met de kosten en rente als bedoeld in de leden 2 en 3.
5. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is opdrachtnemer gerechtigd van opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door opdrachtnemer te bepalen vorm. Indien opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan opdrachtnemer uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

Artikel 11 RECLAMES
1. Een gebrek in de prestatie en/of het factuurbedrag dient schriftelijk zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever protesteert, danwel binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek in de prestatie en/of het factuurbedrag indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.
2. Een protest als in het eerste lid bedoeld, schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
3. Indien niet tijdig wordt geprotesteerd, verliest opdrachtgever alle rechten en bevoegdheden die hem op grond van de gebrekkigheid ten dienste stonden.
4. In geval van een terecht uitgebrachte protest heeft opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van het door opdrachtgever reeds betaalde honorarium.

Artikel 12 LEVERINGSTERMIJN
1. Is opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of bescheiden ter beschikking te stellen dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan nadat de betaling geheel is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of materialen geheel ter beschikking zijn gesteld.
2. Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als een fatale termijn indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen.
3. De overeenkomst kan – tenzij uitvoering blijvend onmogelijk is – door opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij opdrachtnemer de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een hem na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn.

Artikel 13 AANSPRAKELIJKHEID
1. De opdrachtnemer zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de grootste zorgvuldigheid in acht nemen. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van de opdrachtgever die ontstaat doordat de opdrachtgever de opdrachtnemer onjuiste of onvolledige bescheiden of informatie heeft verstrekt.
2. De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat de opdrachtgever aan opdrachtnemer onjuiste of onvolledige bescheiden of informatie heeft verstrekt, tenzij de opdrachtgever kan aantonen dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten van de opdrachtgever dan wel veroorzaakt is door opzet of grove schuld van de opdrachtnemer. Deze bepaling is niet van toepassing op opdrachten tot onderzoek van de jaarrekening zoals bedoeld in artikel 2:393 van het Burgerlijk Wetboek.
3. Indien de opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van de opdrachtnemer die hem kan worden toegerekend, is elke aansprakelijkheid van de opdrachtnemer beperkt tot ten hoogste het bedrag van het honorarium dat voor de desbetreffende opdracht aan opdrachtgever is gefactureerd, tenzij er aan de zijde van opdrachtnemer sprake is van opzet of grove schuld. Indien geen sprake is van een specifieke opdracht (er is bijvoorbeeld een doorlopende opdracht), dan is elke aansprakelijkheid van de opdrachtnemer beperkt tot ten hoogste het bedrag van het honorarium dat over het laatste jaar voorafgaande aan de fout aan de opdrachtgever is gefactureerd, tenzij er aan de zijde van opdrachtnemer sprake is van opzet of grove schuld.
4. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer zal in geen geval hoger zijn dan het bedrag dat voor betreffende opdracht betaald is.
5. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van de opdrachtgever ongedaan te maken.
6. Opdrachtgever is gehouden om schadebeperkende maatregelen te nemen.

Artikel 14 OPZEGGING
1. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen. Indien de overeenkomst eindigt voordat de opdracht is voltooid, is het honorarium verschuldigd naar mate door opdrachtnemer werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever zijn verricht, is het bepaalde onder Artikel 9, tweede lid van toepassing. Er vindt geen restitutie plaats.
2. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden medegedeeld.

Artikel 15 OPSCHORTINGSRECHT
1. Opdrachtnemer is bevoegd om na een zorgvuldige belangenafweging de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan opdrachtgever of derden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op opdrachtgever volledig zijn voldaan.
2. Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing met betrekking tot zaken of bescheiden van opdrachtgever die (nog) geen bewerking door opdrachtnemer hebben ondergaan.

Artikel 16 VERVALTERMIJN
Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens opdrachtnemer in verband met het verrichten van werkzaamheden door opdrachtnemer, in ieder geval na één jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 17 TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE
1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin opdrachtnemer zijn woonplaats heeft.

ZZP'er Boekhouding is een onderdeel van Administratiekantoor van Riet.

Naam:  Administratiekantoor van Riet 
Adres: Escherstraat 19
Postcode: 3335 DC
Woonplaats: Zwijndrecht
KvK nummer: 24486861
BTW nummer:   
Telefoon: 06-42 32 00 05
Beconnummer: 665307