Benodigdheden aangifte inkomstenbelasting

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2019

   

 Discussie over een lege Belastingaangifte

Verkorte lijst met noodzakelijke papieren om uw aangifte te kunnen doen:

a) Kopie geldig legitimatiebewijs / paspoort / ID kaart

b) Jaaropgave(s) werkgever(s)

c) Overzicht ziektekosten

d) Overzicht van betaalde of ontvangen alimentatie

e) Overzicht ontvangen zorgtoeslag

f) Ontvangen voorlopige aanslag (voorheen voorlopige teruggaaf)

g) Overzicht betaalde lijfrentepremies

h) Laatste pensioenoverzicht

i) Bank- en beleggingsrekeningen saldi per 1 januari van het belastingjaar

Huiseigenaren:

j) Jaaropgave hypotheekverstrekker betaalde hypotheekrente

k) WOZ waarde woning (op 1 januari 2018)

l) Notarisafrekening koop / verkoop eigen woning

m) Overige documenten

Altijd handig:

n) Aangiftebrief Belastingdienst

o) Kopie belastingaangifte voorgaande jaren

 

 

 

Uitgebreide lijst: 

Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens
overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande vragenlijst opgesteld. Wij verzoeken u de
vragen, voor zover van toepassing, in te vullen en de gevraagde stukken (bij voorkeur kopieën daarvan)
mee te sturen.
 
Persoonlijke gegevens
Deze gegevens vindt u grotendeels op de aangiftebrief, stuur de aangiftebrief mee. U hoeft de gegevens
die al op dat formulier staan hieronder niet in te vullen, behalve als ze niet juist zijn.
  
Uw gegevens
  1. Naam en voorletters
  2. Adres
  3. Postcode en woonplaats
  4. Telefoon privé
  5. Telefoon werk/mobiel
  6. E-mail
  7. Burgerservicenummer (BSN)
  8. Geboortedatum
  9. Bankrekening teruggave (IBAN)
10. Man of vrouw
                
Echtgeno(o)t(e) / partner
11. Naam en voorletters
12. Adres
13. Postcode en woonplaats
14. Burgerservicenummer (BSN)
15. Geboortedatum
16. Bankrekening teruggave
Let op: Als uw echtgeno(o)t(e) / partner zelf ook inkomsten of aftrekposten heeft, moet hij of zij een eigen formulier invullen.
17. Is uw persoonlijke situatie in 2019 anders dan in 2018?
           
Voor gehuwden/geregistreerd partners:
18. Bent u het hele jaar 2019 gehuwd/geregistreerd partners geweest?
Zo ja, op (datum)?
19. Bent u in 2019 gehuwd of een geregistreerd partnerschap aangegaan?   
Zo ja, op (datum)?
20. Bent u in 2019 duurzaam gescheiden gaan leven?   
Zo ja, op (datum)?
21. Bent u in 2019 gescheiden?   
Zo ja, op (datum)?
22. Bent u gehuwd/geregistreerd partners onder huwelijkse voorwaarden/partnerschapsvoorwaarden?   
Zo ja, op (datum)?
 
Voor ongehuwden:
23. Woonde u het hele jaar 2019 samen? Ja/nee
24. Bent u beiden het hele jaar 2019 op hetzelfde adres in het bevolkingsregister ingeschreven?
Zo nee, welke periode wel? (Data)
25. Bent u in 2019 gaan samenwonen?
Zo ja, op (datum)?
26. Bent u in 2019 uit elkaar gegaan?
Zo ja, op (datum)?
27. Heeft u samen een notarieel samenlevingscontract?
Zo ja, op (datum)?
28. Heeft u samen een kind/kinderen gekregen?
Zo ja, op (datum)?
29. Heeft u een kind van uw partner erkend?
Zo ja, op (datum)?
30. Heeft uw partner een kind van u erkend?
Zo ja, op (datum)?
31. Bent u als partner aangemeld voor de pensioen­regeling van uw partner?
Zo ja, op (datum)?
32. Is uw partner aangemeld als partner voor uw pensioenregeling?
Zo ja, op (datum)?
33. Bent u samen eigenaar van uw woning?
Zo ja, op (datum)?
34. Heeft uw huisgenoot een minderjarig kind dat bij hem/haar woont?
Zo ja, vanaf (datum)?
               
Kinderen:
35. Heeft u thuiswonende kinderen?
Zo ja: vul hieronder de voorletters, geboortedata en burgerservice­nummers (BSN) van de kinderen in.
              Voorletters:            Geboortedatum:             BSN:
Kind 1
Kind 2
Kind 3
Kind 4
Kind 5
                 
Werk en overige inkomsten
Inkomsten van werkgevers, pensioenen e.d.
Had u in 2019:
36. Inkomsten uit dienstbetrekking
Ja/nee
37. Een uitkering (van UWV, Sociale Verzekeringsbank en dergelijke)
Ja/nee
38. Een pensioenuitkering of een lijfrente-uitkering, waarop loonheffing is ingehouden.
Ja/nee
Altijd een kopie van de jaaropgave(n) 2019 meesturen !
             
Woon/werkverkeer met openbaar vervoer
39. Heeft u regelmatig met het openbaar vervoer naar uw werk gereisd?  
Zo ja dan gaarne een kopie van de openbaar vervoer verklaring of reisverklaring van uw werkgever bijvoegen.
40. Indien u niet het gehele jaar reisde: de reisperiode
van                              tot
41. De reiskostenvergoeding die u van uw werkgever ontving (jaarbedrag)
 
       
Andere inkomsten
42.Heeft u naast uw inkomsten uit dienstbetrekking nog inkomsten uit andere werkzaamheden?
Zo ja, stuurt u dan een opgave van:
a) De ontvangen inkomsten
b) De betaalde kosten
Graag een specificatie bijvoegen.
              
Alimentatie (voor uzelf en niet voor uw kinderen)
43. Heeft u in 2019 alimentatie ontvangen?   
Zo ja:
44. Bedrag van de alimentatie 
 €
45. Naam betaler
46. Adres
47. Postcode en woonplaats
               
Eigen woning
Als u de eigenaar en tevens bewoner bent van uw eigen (hoofd)woning:
48. De waarde volgens de woz-beschikking van de gemeente per 1 januari 2018 (waardepeildatum).
Graag kopie bijvoegen.
49. Betaalde hypotheekrente (niet de aflossing of premies).
Graag kopie jaaropgaaf bijvoegen
50. Restant schuld aan het einde van het jaar.  
Graag kopie jaaropgaaf bijvoegen
51. Betaalde erfpachtcanon.
Graag kopie nota's bijvoegen.
52. Ontvangen vrijgestelde schenkingen inzake verwerving, onderhoud, verbetering of aflossing eigenwoningschuld.
Als u tijdelijk twee woningen (geen tweede woning) heeft (gehad):
53. Van beide woningen een kopie van de woz-beschikking.
Is de leegstaande (nieuwe) woning bestemd om binnen 3 jaar als eigen woning te dienen?
54. Zo ja, dan ook van deze woning opgave van rente en dergelijke zoals van een eigen woning.
55. Is in 2019 de leegstaande (voormalige) woning minder dan drie jaar geleden verlaten?
Zo ja, datum dat de voormalige eigen woning is verlaten en jaaropgave van rente e.d.
56. Is de voormalige eigen woning tijdelijk verhuurd in afwachting van verkoop?
Zo ja, opgave van de verhuurperiode.      Van                                tot
          
Als u in 2019 een nieuwe eigen woning heeft gekocht:
57. Een kopie van de afrekening van de notaris van de aankoop van de woning
Een overzicht van de gemaakte kosten voor de nieuwe woning, zoals:
- Kosten makelaar
- De bank
- De hypotheekadviseur
De notaris
- Het Kadaster
Vanaf welke datum staat u bij de gemeente op het nieuwe adres ingeschreven?
           
Als u in 2019 uw eigen woning heeft verkocht:
58. Een kopie van de afrekening van de notaris van de verkoop van de woning. 
59. Verkoopkosten van de woning, zoals makelaars-, taxatie- en advertentiekosten.
60. Vanaf welke datum bent u bij de gemeente uitgeschreven op uw oude adres?
61. Heeft u na verkoop van de eigen woning (op 29 oktober 2012 of later) nog een restschuld?
Zo ja, graag opgave van de restschuld en de betaalde rente over de restschuld.
Graag kopie jaaropgaaf bijvoegen.
               
Heeft u in 2019 voor het eerst een eigen woning gekocht of een bestaande hypotheek verhoogd?
62. Zo ja, een kopie van de leningsovereenkomst.
Let op! Voor deze nieuwe leningen gelden sinds 1 januari 2013 nieuwe regels.
Bent u deze lening in 2019 aangegaan bij een ander dan een reguliere kredietinstelling (bijvoorbeeld bij ouders of eigen
BV), dan geldt voor deze leningen bovendien een informatieplicht bij de aangifte, maar uiterlijk 31 december 2019.
Heeft u een dergelijke lening afgesloten vóór 2018 maar zijn de leningsvoorwaarden in 2018 gewijzigd (bijvoorbeeld het
rentepercentage, de wijze van aflossing of de looptijd), dan moet u dit uiterlijk 31 januari 2019 aan de Belastingdienst
melden.
       
Als u in 2019 uw eigenwoningschuld heeft verhoogd:
63. Een opgave van de gedane uitgaven voor verbetering of onderhoud van de eigen woning met bewijsstukken.
Heeft u voor de aflossing van de lening een spaar- of leven hypotheek?
64. Zo ja: een kopie van de polis (niet de offerte!), tenzij u deze al eerder aan ons heeft verstrekt          
Heeft u voor de aflossing van de lening een geblokkeerde beleggings- of spaarrekening?
65. Zo ja, een kopie van de overeenkomst, tenzij u deze al eerder aan ons heeft verstrekt
  
Andere onroerende zaken
Tweede woning
66. Heeft u een vakantiehuis of een andere dan eigen woning in Nederland of in het buitenland?
Zo ja, dan ontvangen wij graag de volgende informatie:
67. Het (de) adres(sen)
68. Een opgave van de waarde van de woning volgens de woz-beschikking van de Gemeente op 1 januari 2018
 (waardepeildatum). Graag een kopie meesturen.
69. Wordt de woning verhuurd?
Zo ja, wat is de kale huurprijs per maand? €
Nr. + Adres vakantiehuis, andere woning
Woz-waarde per 01-01-2018 (€):
Kale huur per maand (€)
1.
2.
3.
            
Bezittingen en schulden (in Nederland en in het buitenland)
Bankrekeningen, spaartegoeden, vorderingen en contant geld
70. Van alle bank- en girorekeningen (inclusief geblokkeerde spaarloonregeling) het saldo per 1 januari 2019 en 
31 december 2019 (kopie jaaroverzicht). Inclusief die van minderjarige kinderen.
71. Van de vorderingen het saldo per 1 januari 2019 en 31 december 2019 (specificatie).
72. Contant geld voor zover meer dan € 512 (€ 1.024 voor partners) per 1 jan. 2019 en 31 dec. 2019.          
Effecten en andere beleggingen (in de ruimste zin van het woord, maar exclusief onroerende zaken):
73. Een overzicht van samenstelling en waarde per 1 januari 2019 en 31 december 2019   
(bijvoorbeeld de fondsenstaat van uw bank).
74. Het bedrag van de in 2019 ingehouden dividendbelasting.
75. Het bedrag van de in 2019 ontvangen buitenlandse dividenden en ingehouden buitenlandse dividendbelasting 
per fonds.
76. Bij kapitaalverzekeringen: een kopie van de polis (om te beoordelen of een vrijstelling van toepassing is,  
tenzij deze al eerder is verstrekt) en de jaaropgave van de opgebouwde waarde.
77. Geef groene beleggingen apart aan. Hiervoor kan een vrijstelling gelden.            
Andere bezittingen, NIET voor persoonlijk gebruik in eigen huishouden    
Voorbeelden: inboedel in een verhuurde woning, een verhuurde caravan of boot
78. Een overzicht met de waarden daarvan per 1 januari 2019 en 31 december 2019.           
Kunstvoorwerpen (ten minste voor 70% belegging)   
Voorbeelden: verzameling kunstvoorwerpen ter belegging, verzameling oldtimers ter belegging
79. Een overzicht met de waarden daarvan per 1 januari 2019 en 31 december 2019  
Schulden        
Alle schulden zoals schulden voor de aanschaf van een tweede woning, boot, caravan, schulden aan banken, 
creditcardmaatschappijen, warenhuizen, leveranciers van gas, water, elektra, internet en telefonie etc.  
(maar niet de schuld die is aangegaan voor de eigen woning).
80. Een overzicht met de waarden daarvan per 1 januari 2019 en 31 december 2019
           
Bijzondere aftrekposten
Ziektekosten
Onder (aftrekbare) ziektekosten vallen de niet-vergoede kosten van artsen, ziekenhuizen, door een arts
voorgeschreven behandelingen en medische hulpmiddelen. Ook dieetkosten en vervoerskosten kunnen onder
voorwaarden in aftrek worden gebracht.
Als (niet aftrekbare) ziektekosten worden aangemerkt bijv. premies ziektekostenverzekering, bijdragen of eigen risico's
Zorgverzekeringswet, begrafeniskosten, eigen bijdragen AWBZ en WMO, brillen/contactlenzen, ooglaserbehandelingen,
scootmobielen, rolstoelen, aanpassingen aan woning, bepaalde in-vitrofertilisatiebehandelingen, krukken, looprek,
rollator.
81. Stuur een specificatie van de betaalde bedragen mee.
Scholingskosten
Heeft u in 2019 meer dan € 250,- kosten gemaakt voor scholing van uzelf of uw partner/echtgenoot?
Bijvoorbeeld: een opleiding voor een nieuw beroep of om uw huidige beroep beter te kunnen uitoefenen.
82. Stuur een specificatie van de betaalde bedragen mee
Alimentatie (niet voor uw kind(eren))
Heeft u in 2019 alimentatie betaald aan uw ex-echtgeno(o)t(e) of ex-partner?
83. Het in 2019 betaalde bedrag
84. Naam, adresgegevens en burgerservicenummer van uw ex-echtgeno(o)t(e) of ex-partner         
Lijfrentepremies
85. De in 2019 betaalde premies.
86. Een kopie van de polis (niet de offerte), tenzij al eerder verstrekt.
87. De pensioenopgave (UPO) van het pensioenfonds van uw werkgever over 2018.
Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
88. De in 2019 betaalde premies.    
89. Een kopie van de afgesloten polis, tenzij al eerder verstrekt.    
Giften
90. Heeft u giften gedaan aan een als zodanig aangewezen algemeen nut beogende instelling (ANBI)?   
Stuur een specificatie van de betaalde bedragen mee.
 
Levensonderhoud kinderen
Draagt u voor minimaal € 416,- per kwartaal bij aan het levensonderhoud van uw kinderen jonger dan 21 jaar?
Heeft u zelf geen recht op kinderbijslag (bijvoorbeeld bij betaling van 'kinderalimentatie')?
Heeft uw kind geen recht op studiefinanciering?   
Geef een specificatie van de per kind (met voorletter(s) en geboortedatum) betaalde (maand)bedragen.
               Voorletters:        Geboortedatum:       Bedragen:
Kind 1
Kind 2
Kind 3
Kind 4
Kind 5
 
Overige informatie
Deze vragenlijst bestrijkt alleen de meest voorkomende situaties.
Wij verzoeken u ons de onderwerpen te melden die in dit formulier niet zijn opgenomen maar die voor uw aangifte wel
van belang kunnen zijn. Neem contact met ons op indien u twijfelt. Liever een vraag teveel dan een onjuiste aangifte!
Het is aan te raden om in ieder geval contact met ons op te nemen als een van de volgende situaties op u van
toepassing is:
U heeft een onderneming of bent een onderneming gestart (bijvoorbeeld ZZP-er).
U bent medegerechtigde in een onderneming.
U heeft geld opgenomen uit uw levenslooptegoed.
U heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om uw stamrecht af te kopen.
U heeft ouderschapsverlof gehad.
U heeft andere onroerende zaken in Nederland of het buitenland.
U heeft een monumentenpand.
U heeft inkomsten uit aanmerkelijk belang.
U heeft een erfenis of een schenking ontvangen, of u heeft zelf een schenking gedaan.
U heeft recht op een (onverdeeld) aandeel in een erfenis.
U heeft aandelen, vorderingen, rechten of schulden waarvan moet worden aangenomen, dat daarmee te behalen
voordelen mede een beloning voor verrichte werkzaamheden zijn.
U heeft vermogensbestanddelen afgezonderd in een zogenoemd afgezonderd particulier vermogen of u bent
erfgenaam van iemand die dat heeft gedaan.
U bent na 2019 gescheiden of gescheiden gaan leven of gaat binnenkort scheiden.
U bent na 2019 gaan samenwonen of gaat binnenkort samenwonen.
U bent na 2019 geëmigreerd of bent dit binnenkort van plan.
U heeft na 2019 uw oude woning verkocht of een andere woning gekocht of u bent dit binnenkort van plan.
U heeft na 2019 uw voormalige eigen woning tijdelijk verhuurd of bent dit binnenkort van plan.
U heeft na 2019 (on)roerende zaken verhuurd of geld uitgeleend aan de onderneming van een familielid of partner
of u bent dit binnenkort van plan.
U verhuurt meer dan 10 zelfstandige woningen in Nederland onder de huurgrens van € 710,68 (verhuurderheffing)
         
Let op!
Wij verzorgen uw aangifte zo voordelig mogelijk. Daarvoor hebben wij de volledige en juiste gegevens nodig.
Neem contact met ons op als u twijfelt welke gegevens van belang zijn (het liefst per email)
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid als de door u verstrekte gegevens onjuist en/of onvolledig zijn.
Indien aanwezig meesturen:
Voorlopige aanslag(en)/teruggave(n).
     
Indien u nu voor het eerst uw aangifte door ons laat verzorgen: een kopie van uw aangifte 2018.
Eventuele beschikkingen kinderopvangtoeslag 2019, huurtoeslag 2019 of zorgtoeslag 2019.
Vergeet niet een kopie legitimatiebewijs bij te voegen (dit is wettelijke verplicht dat wij deze in ons bezit hebben).
 

ZZP'er Boekhouding is een onderdeel van Administratiekantoor van Riet.

Naam:  Administratiekantoor van Riet 
Adres: Escherstraat 19
Postcode: 3335 DC
Woonplaats: Zwijndrecht
KvK nummer: 24486861
BTW nummer:   
Telefoon: 06-42 32 00 05
Beconnummer: 665307